Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Územní plán

 

Územní plán obce Dolní Dubňany

Zastupitelstvo obce Dolní Dubňany, jako kompetentní orgán dle ustanovení § 6 odst. 5 písm. c), zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  v platném znění, vydává Územní plán Dolní Dubňany, jako opatření obecné povahy, dle ustanovení stavebního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Územní plán obce Dolní Dubňany ke stažení:

 

DD - uzemni plan

 

Historie zpracování aktuálního územního plánu

  • Návrh zadání územního plánu Dolní Dubňany byl vypracován na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu ze dne 28. 3. 2017 a byl projednán a schválen v první polovině roku 2018. 
  • S ohledem na nové skutečnosti bylo zadání upraveno (zejména byly upřesněny požadavky na vymezení ploch vodních a vodohospodářských) a upravený návrh zadání byl nově projednán. Zadání bylo schváleno Zastupitelstvem obce Dolní Dubňany dne 21. 9. 2021.
  • Dle požadavků schváleného zadání byl vypracován Návrh územního plánu Dolní Dubňany (dále jen „návrh ÚP“). K tomuto návrhu ÚP proběhlo společné jednání dne 21. 9. 2022. 
  • Odbor územního plánování a stavebního řádu KrÚ JmK, jako nadřízený orgán, sdělil opatřením ze dne 1. 12. 2022 své stanovisko k návrhu ÚP, ve kterém uvedl požadavky na doplnění návrhu k veřejnému projednání.
  • Po společném jednání byl návrh ÚP upraven. Veřejné projednání upraveného návrhu ÚP proběhlo dne 16. 1. 2023. Při tomto projednání ani ve stanoveném termínu nebyly uplatněny žádné námitky, připomínky ani požadavky dotčených orgánů na doplnění návrhu.
  • Územní plán nabyl účinnosti dne 21. 2. 2023.

Festival

Festival dechových hudeb

Krizport

logo

ČEZ

Skupina ČEZ

Infocentrum

Infocentrum JE Dukovany

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka