Dolní Dubňany
Dolní Dubňany

Digitalizace katastru

 

Upozorňujeme, že dnem 31. října 2022 byla vyhlášena platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území naší obce – tj. došlo k digitalizaci části katastrálních map a původní katastrální mapy se staly neplatnými.

 

Proč a kdo digitalizaci provádí?

Obnova katastrálního operátu (digitalizace) není v kompetenci obce, ale provádí ji příslušný katastrální úřad na základě katastrálního zákona a katastrální vyhlášky - pro obec Dolní Dubňany je to Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.

Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém území ČR a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální podobě.

 

Dotčené parcely

Seznam dotčeným parcel v katastru naší obce s porovnáním původních a nových údajů je uveden v následujících sestavách: 

V důsledku této digitalizace mohlo dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí – např. údaj o druhu pozemku nebo nově určená výměra dle skutečného zaměření. V takovém případě měl vlastník dotčeného pozemku zákonnou povinnost podat úplné nebo dílčí daňové přiznání do 31. ledna 2023. 

 

Úprava hranic polí a polních cest

Upozorňujeme občany, že v souvislosti s digitalizací katastru naší obce a po vzájemné dohodě mezi obcí a místními zemědělci dojde k úpravám hranic obhospodařovaných polí tak, aby hranice půdních bloků odpovídaly hranicím pozemků dle katastrální mapy.

Zároveň také dojde k obnově některých polních cest (viz přiložená mapa - žlutě vyznačené stávající polní cesty, růžovou barvou nově obnovené). Tyto úpravy byly započaty po sklizni v létě 2023 a postupně budou pokračovat i v přístím roce. Prosím všechny spoluobčany o shovívavost a respektování provedených změn.

Sjednocení hranic polí a katastru bude náročné zejména pro zemědělce (nutnost úprav dohod o směnách apod.), ale do budoucna je tato úprava nevyhnutelná. O to víc si vážím a děkuji všem dotčeným zemědělcům za snahu, spolupráci a ochotu se dohodnout!

polni cesty

Festival

Festival dechových hudeb

Krizport

logo

ČEZ

Skupina ČEZ

Infocentrum

Infocentrum JE Dukovany

484 obyvatel

176 domů

Náš kostel

1351 první
písemná zmínka